The ad NEX QC spectrometer has been sold and is not included in the search!
Similar ads
KT-100S  spectrometer KT-100S $17,100 Spectrometer Poland, Solec Kujawski
NEX QC spectrometer
Sold
NEX QC spectrometer
NEX QC spectrometer image 2
NEX QC spectrometer image 3
NEX QC spectrometer image 4
1/4
Type:  spectrometer
Location:  Poland Solec Kujawski
Placed on:  more than 1 month
Seller stock ID:  5/24
Condition
Condition:  used

More details — NEX QC spectrometer

English
NEX QC - Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer (EDXRF)

Benchtop EDXRF spectrometer for fast qualitative and quantitative elemental analyses.
Rigaku NEX QC provides rapid qualitative and quantitative determination of major and minor elements in many different sample types:
• Non-destructive analysis from 11Na to 92U
• Solids, liquids, alloys, powders and thin films
• 50kV X-ray tube for a wide and uncompromising elemental range
• Semiconductor detector for highest data quality
• Modern smartphone-style user interface - control via icons ("icon driven")
• Multiple automatic x-ray tube filters to enhance sensitivity
• Convenient to use built-in thermal printer
• Affordable with unrivaled performance/price ratio
Great features and ease of use

High quality and extensive analytical capabilities at a low price place the Rigaku NEX QC tabletop EDXRF spectrometer in the Premium class.
Rigaku NEX QC is designed for quality control on the production line, has a durable housing and provides a wide range of elemental analysis with easy-to-use software.

Rigaku NEX QC is optimized for quality control applications

Designed specifically for routine quality control applications, the new Rigaku NEX QC features an intuitive, icon-controlled touchscreen interface and, together with a built-in printer, enables convenient and easy operation. An X-ray tube with a 50kV diaphragm and a Peltier-cooled semiconductor detector provide excellent resolution between elements and exceptional short- and long-term repeatability. The possibility of using high voltage (up to 50 kV), together with multiple automatic X-ray tube filters, ensure a wide range of applications and low limits of detection (LOD). Options include a sample loader, sample rotation and a helium flush system for increased light element sensitivity.
The sample chamber can be constructed for analyses:
• single sample
• large sample
• equipped with a sample feeder
________________________________________
Usage:
• Sulfur analysis in heavy and light diesel and fuel oil (masut, bunker), diesel, crude oil, oil - compliance with the standards:
about ISO 8754
o ASTM D4294
about ISO 20847
with IP 496
with IP 336
o JIS K 2541-4
• Analysis of P, S, Ca, Zn and Ba in lubricating oil - according to ASTM D6481
• CuO in wood impregnation
• Phosphorus in fabric refractory materials
• Silicon coatings on paper or foil
• Ash analysis in coal (directly in the coal sample) - a unique solution from RIGAKU
• S analysis in coal
• Cl analysis in biomass
• Cl analysis in coal
• P analysis in coking coal
________________________________________
Rigaku NEX QC specifications
Excitation
• 50kV X-ray tube
• Maximum power 4W
• 6 filter positions with a shutter
Detection system
• High performance semiconductor detector
• Thermo-electric cooling using the Peltier effect
• Optimal balance between spectral resolution and the maximum number of pulses counted
Sample chamber (possibilities)
• Large internal dimension of the sample chamber: 190 x 165 x 60 mm
• Single station for 32 mm diameter samples
• Single station for 40 mm diameter samples
• 6-position sample feeder with a diameter of 32 mm
• 5-position sample feeder with a diameter of 40 mm
• Single station for 32 mm diameter samples with sample rotation
• Analysis in air or helium
Environmental conditions
• Temperature 10-35°C (50-95°F)
• Relative humidity ≤ 85%, non-condensing
• Vibration: Undetectable by humans
• Free from corrosive gases, dust and particles
Software and application packages
• Qualitative and quantitative analysis
• Standardization and validation functions
• Fundamental Parameters
• Data export function compatible with LIMS
• User-selectable detection system conversion time (shaping/peaking time) for the best match between resolution and the number of counted pulses
• Simple linear wizard for creating new applications
• Graphical user interface controlled by smartphone-style icons
User Interface
• Built-in computer
• Internal thermal printer
• USB and Ethernet connector
Spectrometer data
• Single-phase power supply 110/220V, 1.4A (50/60 Hz)
• Dimensions: 33.1 (W) x 43.2 (D) x 37.6 (H) cm (13 x 17 x 14.8 inches)
• Weight: 16 kg
Show the whole comment
NEX QC - Spektrometr Fluorescencji Rentgenowskiej z Dyspersją Energii (EDXRF)

Stolikowy spektrometr EDXRF dla szybkich jakościowych i ilościowych analiz pierwiastkowych.
Rigaku NEX QC zapewnia szybkie jakościowe i ilościowe określenie głównych i dodatkowych pierwiastków w wielu różnych typach próbek:
• Nieniszcząca analiza od 11Na do 92U
• Ciała stałe, ciecze, stopy, proszki i cienkie warstwy
• Lampa rentgenowska 50kV dla szerokiego i bezkompromisowego zakresu pierwiastkowego
• Detektor półprzewodnikowy dla najwyższej jakości danych
• Nowoczesny interfejs użytkownika w stylu smartphone - sterowanie poprzez ikony ("icon driven")
• Wiele automatycznych filtrów lampy rentgenowskiej dla wzmocnienia czułości
• Wygodna w użytkowaniu wbudowana drukarka termiczna
• Niedrogi z niezrównanym stosunkiem wydajności do ceny
Doskonałe funkcje i prostota obsługi

Wysoka jakość i duże możliwości analityczne przy niskiej cenie umieszczają stolikowy spektrometr EDXRF Rigaku NEX QC w klasie Premium.
Rigaku NEX QC przeznaczony jest do kontroli jakości na linii produkcyjnej, posiada wytrzymałą obudową i zapewnia szeroki zakres analizy pierwiastkowej wraz z łatwym w obsłudze oprogramowaniem.

Rigaku NEX QC jest zoptymalizowany do zastosowań w kontroli jakości

Zaprojektowany specjalnie do zastosowań rutynowych w kontroli jakości, nowy Rigaku NEX QC wyposażony jest w intuicyjny, sterowany za pomocą ikon interfejs ekranu dotykowego oraz umożliwia wraz z wbudowaną drukarką wygodną i łatwą obsługę. Lampa rentgenowska z przesłoną o napięciu 50kV i detektor półprzewodnikowy chłodzony efektem Peltiera dostarczają doskonałej rozdzielczości pomiędzy pierwiastkami oraz wyjątkowej powtarzalności krótko i długoterminowej. Możliwość zastosowania wysokiego napięcia (do 50 kV), wraz z wieloma automatycznymi filtrami lampy rentgenowskiej zapewniają szeroki zakres zastosowań i niskie limity detekcji (LOD). Opcje obejmują, podajnik próbek, obrót próby i układ płukania helem dla zwiększenia czułości w zakresie pierwiastków lekkich.
Komora próbek może być wykonana do analiz:
• pojedynczej próbki
• dużej próbki
• wyposażona w podajnik próbek
________________________________________
Zastosowania:
• Analiza siarki w ciężkim i lekkim oleju napędowym oraz opałowym (mazut, bunkier), dieslu, ropie naftowej, oleju - zgodność z normami:
o ISO 8754
o ASTM D4294
o ISO 20847
o IP 496
o IP 336
o JIS K 2541-4
• Analiza P, S, Ca, Zn i Ba w oleju smarowym - zgodnie z normą ASTM D6481
• CuO w impregnacji drewna
• Fosfor w materiałach ogniotrwałych na tkaninie
• Powłoki krzemowe na papierze lub folii
• Analiza popiołu w węglu (bezpośrednio w próbce węgla) - unikatowe rozwiązanie firmy RIGAKU
• Analiza S w węglu
• Analiza Cl w biomasie
• Analiza Cl w węglu
• Analiza P w węglu koksowym
________________________________________
Specyfikacja Rigaku NEX QC
Wzbudzanie
• Lampa rentgenowska 50kV
• Moc maksymalna 4W
• 6 pozycji filtrów wraz z przesłoną
System detekcji
• Detektor półprzewodnikowy o wysokiej wydajności
• Chłodzenie termo-elektryczne efektem Peltier-a
• Optymalna równowaga pomiędzy rozdzielczością spektralną, a maksymalną ilością zliczanych impulsów
Komora próbek (możliwości)
• Duży wymiar wewnętrzny komory próbek 190 x 165 x 60 mm
• Pojedyncze stanowisko na próbki o średnicy 32 mm
• Pojedyncze stanowisko na próbki o średnicy 40 mm
• 6-pozycyjny podajnik na próbki o średnicy 32 mm
• 5-pozycyjny podajnik na próbki o średnicy 40 mm
• Pojedyncze stanowisko na próbki o średnicy 32 mm wraz z obrotem próby
• Analiza w powietrzu lub helu
Warunki środowiskowe
• Temperatura 10-35 ° C (50-95 ° F)
• Wilgotność względna ≤ 85%, bez kondensacji
• Wibracje: niewykrywalne przez ludzi
• Wolne od gazów korozyjnych, pyłu i cząstek
Pakiety oprogramowania i aplikacji
• Analiza jakościowa i ilościowa
• Funkcje normalizacji i walidacji
• Parametry Fundamentalne
• Funkcja eksportu danych kompatybilna z LIMS
• Wybierany przez użytkownika czas przeliczeń systemu detekcji (shaping/peaking time) w celu najlepszego dopasowania pomiędzy rozdzielczością, a liczbą zliczanych impulsów
• Prosty kreator liniowy do tworzenia nowych aplikacji
• Graficzny interfejs użytkownika sterowany poprzez ikony w stylu smartphone
Interfejs użytkownika
• Wbudowany komputer
• Wewnętrzna drukarka termiczna
• Złącze USB i Ethernet
Dane spektrometru
• Zasilanie jednofazowe 110/220V, 1,4A (50/60 Hz)
• Wymiary: 33,1 (szer.) x 43.2 (głębokość) x 37,6 (wys.) cm (13 x 17 x 14,8 cali)
• Waga: 16 kg