KT-100S spectrometer

PDF
KT-100S  spectrometer
KT-100S  spectrometer
KT-100S  spectrometer image 2
KT-100S  spectrometer image 3
KT-100S  spectrometer image 4
KT-100S  spectrometer image 5
KT-100S  spectrometer image 6
KT-100S  spectrometer image 7
KT-100S  spectrometer image 8
Interested in the ad?
1/8
PDF
$17,100
Net price
€16,000
$21,033
Gross price
Contact the seller
Type:  spectrometer
Location:  Poland Solec Kujawski
Placed on:  more than 1 month
Machineryline ID:  XU38603
Condition
Condition:  used

More details — KT-100S spectrometer

English
RIGAKU

The KT-100S hand-held metal analyzer will easily identify the most difficult alloy grades in a few seconds. The KT-100S uses Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), enabling permanent and accurate alloy identification for use in:
• Scrap sorting
• Quality assurance in metalworking
• Positive Materials Identification (PMI) in mission-critical operations such as aerospace and petrochemicals
• Advanced identification of light elements

LIBS is more sensitive and better suited to detecting light elements such as aluminum (Al), magnesium (Mg), and beryllium (Be). However, reliable analysis of materials containing these elements by LIBS has been very limited and has typically been confined to the laboratory environment - until now. The KT-100S handheld metal analyzer represents the latest technological achievements in the miniaturization of lasers and spectrometers, which have quickly expanded the use of this technique to industrial applications. The KT-100S offers an advanced method for easy identification of the most common Al grades – 1100, 6061 and 6063 – as well as brass and bronze Al and silicon (Si) or Be in copper.

In addition to the analytical performance of LIBS technology, the KT-100S reduces the need for regulatory licensing and registration that previous generation analyzers were susceptible to.

Lasting versatility
The KT-100S LIBS handheld analyzer is not only an excellent aluminum analyzer, but also provides accurate identification of popular grades of stainless steel, nickel alloys and titanium, ensuring durability you can count on. The KT-100S has successfully passed rigorous endurance tests, confirming its capabilities in the most difficult conditions. To guarantee protection, the KT-100S has undergone rigorous testing in accordance with US Military Standard 810-G. These tests included rigorous vibration, shock and drop tests to assess durability and performance when exposed to environmental factors. Additionally, the IP-54 rating and safety window protect against dusty and humid environments. As the first handheld analyzer to pass these tests, it is truly optimized for harsh environments. In this way, the KT-100S reduces downtime and costs associated with instrument repair, which is common with traditional handheld metal analyzers.

Sophisticated ergonomics
The design and features of the LIBS KT-100S handheld analyzer put it in a class of its own. Ergonomics include the gun's shape for optimal one-handed operation with raised buttons or "quick launch" navigation buttons near the trigger. The tiltable screen allows easy reading of results in any light and can also be operated as a touch screen. The KT-100S is also much smaller and lighter than traditional metal analyzers. The unique grab-and-go "stand" provides additional comfort.
QuickID™ software
Quick selection of matrix, chemical composition and species identification is simple and easy to read with the QuickID software of the LIBS KT-100S handheld. The results are displayed in a simple pass/fail format that informs the user of the alloy identification as well as the percentage of elemental composition. Users have the ability to quickly add new alloys to a customized onboard library. The KT-100S is also password protected and has an automatic "sleep mode" for improved security and battery life. The built-in camera records images of the analyzed metal elements with the ability to send data to a report via USB or Wi-Fi.

Sample surface preparation
The metal found in these types of industrial environments is usually dirty and oxidized. The KT-100S has a patent-pending automatic Drill Down sample surface preparation function. Users have the ability to dynamically "drill" and the analyzer automatically burns through common metal imperfections to produce a clean reading.
RIGAKU, ęczny analizator metali KT-100S

Ręczny analizator metali KT-100S w ciągu kilku sekund z łatwością przeprowadzi identyfikację najtrudniejszych gatunków stopów. KT-100S wykorzystuje spektroskopię przebicia indukowanego laserem (LIBS), umożliwiając trwałą i dokładną identyfikację stopu do stosowania w:
Sortowanie złomu
Zapewnienie jakości w obróbce metali
Pozytywna identyfikacja materiałów (PMI) w operacjach o znaczeniu krytycznym, takich jak przemysł lotniczy i petrochemiczny
Zaawansowana identyfikacja elementów świetlnych
LIBS jest bardziej czuły i lepiej nadaje się do wykrywania pierwiastków lekkich, takich jak aluminium (Al), magnez (Mg) i beryl (Be). Jednak wiarygodna analiza materiałów zawierających te pierwiastki przeprowadzona przez LIBS była bardzo ograniczona i zazwyczaj ograniczała się do środowiska laboratoryjnego – aż do teraz. Ręczny analizator metali KT-100S reprezentuje najnowsze osiągnięcia technologiczne w miniaturyzacji laserów i spektrometrów, które szybko rozszerzyły zastosowanie tej techniki na zastosowania przemysłowe. KT-100S oferuje zaawansowaną metodę łatwej identyfikacji najpopularniejszych gatunków Al – 1100, 6061 i 6063 – a także mosiądzów i brązów Al i krzemu (Si) lub Be w miedzi.

Oprócz wydajności analitycznej technologii LIBS, KT-100S zmniejsza potrzebę posiadania licencji i rejestracji przez organy regulacyjne, na które podatne były analizatory poprzedniej generacji.

Trwała wszechstronność
Ręczny analizator KT-100S LIBS to nie tylko doskonały analizator aluminium, ale także zapewnia dokładną identyfikację popularnych gatunków stali nierdzewnej, stopów niklu i tytanu, zapewniając trwałość, na którą możesz liczyć. KT-100S pomyślnie przeszedł rygorystyczne testy wytrzymałościowe, potwierdzając jego możliwości w najtrudniejszych warunkach. Aby zagwarantować ochronę, KT-100S przeszedł rygorystyczne testy zgodnie z amerykańską normą wojskową 810-G. Testy te obejmowały rygorystyczne testy wibracji, wstrząsów i upadków, aby ocenić trwałość i wydajność pod wpływem czynników środowiskowych. Ponadto stopień ochrony IP-54 i okno bezpieczeństwa chronią przed zakurzonym i wilgotnym środowiskiem. Jako pierwszy ręczny analizator, który przeszedł te testy, jest naprawdę zoptymalizowany do pracy w trudnych warunkach. W ten sposób KT-100S skraca przestoje i koszty związane z naprawą przyrządów, która jest powszechna w przypadku tradycyjnych ręcznych analizatorów metali.

Wyrafinowana ergonomia
Konstrukcja i funkcje ręcznego analizatora LIBS KT-100S sprawiają, że jest to klasa sama w sobie. Ergonomia obejmuje kształt pistoletu zapewniający optymalną obsługę jedną ręką za pomocą podwyższonych przycisków lub przycisków nawigacyjnych „szybkiego uruchamiania” znajdujących się w pobliżu spustu. Odchylany ekran umożliwia łatwy odczyt wyników w dowolnym świetle i może być również obsługiwany jako ekran dotykowy. KT-100S jest także znacznie mniejszy i lżejszy od tradycyjnych analizatorów metali. Unikalna „podpórka” z możliwością chwycenia i ruszania zapewnia dodatkową wygodę.
Oprogramowanie QuickID™
Szybki wybór matrycy, składu chemicznego i identyfikacji gatunku jest prosty i łatwy do odczytania dzięki oprogramowaniu QuickID ręcznego LIBS KT-100S. Wyniki są wyświetlane w prostym formacie „pasuje/nie pasuje”, który informuje użytkownika o identyfikacji stopu, a także o procentowej zawartości składu pierwiastkowego. Użytkownicy mają możliwość szybkiego dodawania nowych stopów do dostosowanej biblioteki pokładowej. KT-100S jest również chroniony hasłem i posiada automatyczny „tryb uśpienia”, co poprawia bezpieczeństwo i żywotność baterii. Wbudowana kamera rejestruje obrazy analizowanych elementów metalowych z możliwością przesyłania danych do raportu przez USB lub Wi-Fi.

Przygotowanie powierzchni próbki
Metal spotykany w tego typu środowiskach przemysłowych jest zwykle brudny i utleniony. KT-100S posiada zgłoszoną do opatentowania funkcję automatycznego przygotowania powierzchni próbki Drill Down. Użytkownicy mają możliwość dynamicznego „wiercenia”, a analizator automatycznie przepala typowe niedoskonałości metalu, aby uzyskać czysty odczyt.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads

ASA-2335 $7,442 Spectrometer Uzbekistan, Tashkent