New TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer

PDF
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 2
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 3
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 4
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 5
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 6
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 7
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 8
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 9
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 10
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 11
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 12
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 13
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 14
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 15
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 16
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 17
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 18
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 19
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 20
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 21
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 22
new TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer image 23
Interested in the ad?
Contact the seller
1/23
PDF
$7,264
Net price
€6,800
$8,934.72
Gross price
Contact the seller
Brand TUR Poland
Model Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520
Type skid steer
Year of manufacture 06/2023
Load capacity 661.4 lb
Net weight 1753 lb
Gross weight 2414 lb
Location Poland Wrocław
Placed on more than 1 month
Machineryline ID EG16924
Description
Overall dimensions 7.55 ft × 2.92 ft × 6.23 ft
Bucket volume 4591 ft³
Fuel tank 1.59 gal
Engine
Brand Briggs & Stratton 408 cm3
Power 10.29 kW (14 HP)
Fuel petrol
Volume 24.9 in³
Fuel consumption 0.92 gal/h
Number of cylinders 1
Axles
Number of axles 2
Tyre size 5:00x12
Condition
Condition new
More details
Colour yellow

More details — New TUR Poland Radlader Mini loader Mini Hoflader N 520 skid steer

English
Basic information:
- engine: Briggs&Stratton
- year of production: 2021
- total weight: 795 kg
- width: 89 cm
- lifting height of the arm: 192 cm
- lifting capacity with optimal work: 350 kg
- maximum lifting capacity: 400 kg
- starter: has

Standard equipment for skid steers includes:
- hydraulic oil level meter
- ground switch
- hour meter
- sound signal
- quick connector
- monometer (enables control of hydraulic pressure)
- hydraulic fluid filter
- adjustable seat
- hand gas
- speed control, located at the driver's seat
- chromed pins
- standard bucket

Offered product The Skid steer loader TUR Poland is an irreplaceable equipment for, among others, works:
agricultural, water and sewage, landforming, general construction.

We have satisfied farmers in our customer base.

The sale also includes a mini excavator V122 (with a swivel arm) and V360 (revolving).

The main advantages of our mini loader:
- compact design and high power, the pressure in the hydraulic system is up to 200 bar
- hydraulic hoses that withstand pressure at 350 bar
- all sliding joints are sealed and lubricated, this ensures long-term operation of the machine and in case of wear, replacement of worn connections with new ones
- economical engine, burning about 2.5 - 3.5 l / h, depending on the type of work performed
- the whole structure is powder coated, preserved for years
- possibility of equipping the mini loader with LED lighting and roofing
- the skid steer is equipped with quick couplers
- low center of gravity ensures extremely stable operation, taking into account the small dimensions of the machine
- the machine has been tested both on the Polish, German, Hungarian, Czech and Slovak markets

We provide:
- consultancy in the field of designing machines from scratch and individual approach to the customer
- constant contact with the client
- access to all consumable parts at wholesale prices
- reliability of the product supported by the opinions of numerous customers (the opportunity to present references and the possibility of direct contact, do not buy a cat in a bag)
- the possibility of extending the warranty, in our offer we provide service and inspection of machines and lifelong technical support
- product safety: our machines meet the requirements of the Machinery Directive and Polish standards, are marked with the CE mark

Additionally:
- the possibility of ordering a trailer for transportation of accessories and machines - category "B"
- installation of a tow hook for a mini loader
- the possibility of drilling
- the possibility of making a hydraulic plow
- the possibility of making outlets for pallets
- the possibility of making a bucket of the so-called "crocodile" (gripper for manure, silage gripper)
- the possibility to make a bucket with a gripper
- the ability to make a small boot
- possibility to make a bucket for the client's project
- we issue a CE conformity certificate
- leasing option

We are open and flexible, if there is a need for design changes, we will be happy to design the machine to meet the needs of your business.
Show the whole comment
Základní údaje:
- motor: Briggs&Stratton
- rok výroby: 2021
- celková hmotnost: 795 kg
- šířka: 89 cm
- výška zdvihu ramena: 192 cm
- nosnost při optimální práci: 350 kg
- maximální nosnost: 400 kg
- startér: má

Standardní vybavení pro kluzáky má:
- hladinoměr hydraulického oleje
- zemnící spínač
- hodinový měřič
- zvukový signál
- rychlý konektor
- monometr (umožňuje řízení hydraulického tlaku)
- filtr hydraulické kapaliny
- nastavitelné sedadlo
- ruční plyn
- řízení rychlosti, které se nachází na sedadle řidiče
- chromované kolíky
- standardní kbelík

Nabízený produkt Smykem řízený nakladač TUR Polsko je nenahraditelným zařízením, mezi jinými funguje:
zemědělské, vodní a kanalizační, pozemní, obecné stavby.

V naší zákaznické základně jsme spokojeni s zemědělci.

Prodej také zahrnuje minibagr V122 (s otočným ramenem) a V360 (otočný).

Hlavní výhody našeho mini nakladače:
- kompaktní provedení a vysoký výkon, tlak v hydraulickém systému je až 200 barů
- hydraulické hadice, které odolávají tlaku při tlaku 350 bar
- všechny kluzné klouby jsou utěsněny a namazány, což zajišťuje dlouhodobý provoz stroje a při opotřebení, výměnu opotřebovaných spojů za nové
- úsporný motor, který spálí přibližně 2,5 - 3,5 l / h, v závislosti na druhu provedené práce
- celá konstrukce je práškově lakována, zachována po celé roky
- možnost minibaru vybavit osvětlením LED a zastřešením
- kluzné řízení je vybaveno rychlospojkami
- nízké těžiště zajišťuje extrémně stabilní provoz, s ohledem na malé rozměry stroje
- Stroj byl testován na polském, německém, maďarském, českém a slovenském trhu

Zajišťujeme:
- poradenství v oblasti projektování strojů od nuly a individuálního přístupu k zákazníkovi
- neustálý kontakt s klientem
- přístup ke všem spotřebním dílům ve velkoobchodních cenách
- spolehlivost produktu podporovaná názory četných zákazníků (příležitost předložit reference a možnost přímého kontaktu, nekupujte kočku v sáčku)
- možnost prodloužení záruky, v naší nabídce zajišťujeme servis a kontrolu strojů a celoživotní technickou podporu
- bezpečnost výrobků: naše stroje splňují požadavky směrnice o strojních zařízeních a polské normy, jsou označeny značkou CE

Dále:
- možnost objednání přívěsu pro přepravu příslušenství a strojů - kategorie "B"
- instalace tažného háku pro minitaker
- možnost vrtání
- možnost výroby hydraulického pluhu
- možnost výroby zásuvek pro palety
- možnost vytvořit kbelík tzv "krokodýl" (chytrák pro hnůj, silážní chapadlo)
- možnost vytvořit kbelík s chapačem
- schopnost vytvářet malé boty
- možnost vytvořit kbelík pro projekt klienta
- vydáváme certifikát shody CE
- možnost leasingu

Jsme otevřeni a flexibilní, pokud jsou potřeba změny v návrhu, budeme rádi navrhnout stroj, aby vyhovoval potřebám vašeho podnikání.
Grunddaten:
- Motor: Briggs&Stratton
- Produktionsjahr: 2021
- Gesamtgewicht: 795 kg
- Breite: 89 cm
- Hubhöhe des Armes: 192 cm
- Tragfähigkeit bei optimaler Arbeit: 350 kg
- maximale Tragfähigkeit: 400 kg
- Starter: hat

Standardausrüstung für Kompaktlader umfasst:
- Hydraulikölstandsmesser
- Erdungsschalter
- Stundenzähler
- Tonsignal
- Schnellkupplung
- Monometer (ermöglicht die Kontrolle des Hydraulikdrucks)
- Hydraulikflüssigkeitsfilter
- verstellbarer Sitz
- Handgas
- Geschwindigkeitssteuerung, die sich auf dem Fahrersitz befindet
- verchromte Stifte
- Standardeimer

Das angebotene Produkt Der Kompaktlader TUR Polen ist eine unersetzbare Ausrüstung für ua:
Landwirtschaft, Wasser und Abwasser, Landforming, allgemeiner Bau.

Wir haben Landwirte in unserer Kundenbasis zufrieden gestellt.

Der Verkauf umfasst auch einen Minibagger V122 (mit einem Schwenkarm) und V360 (umlaufend).

Die Hauptvorteile unseres Miniladers:
- Kompaktes Design und hohe Leistung, der Druck im Hydrauliksystem beträgt bis zu 200 bar
- Hydraulikschläuche, die einem Druck von 350 bar standhalten
- Alle Gleitgelenke sind abgedichtet und geschmiert, dies gewährleistet einen dauerhaften Betrieb der Maschine und im Falle eines Verschleißes den Austausch verschlissener Verbindungen gegen neue
- sparsamer Motor, brennend ca. 2,5 - 3,5 l / h, abhängig von der Art der ausgeführten Arbeiten
- Die gesamte Struktur ist pulverbeschichtet, für Jahre konserviert
- Möglichkeit, den Minilader mit LED-Beleuchtung und Bedachung auszustatten
- Der Kompaktlader ist mit Schnellkupplungen ausgestattet
- niedriger Schwerpunkt sorgt für einen extrem stabilen Betrieb unter Berücksichtigung der geringen Abmessungen der Maschine
- Die Maschine wurde auf dem polnischen, deutschen, ungarischen, tschechischen und slowakischen Markt getestet

Wir bieten Ihnen:
- Beratung im Bereich der Entwicklung von Maschinen von Grund auf und individuelle Annäherung an den Kunden
- ständiger Kontakt mit dem Kunden
- Zugang zu allen Verbrauchsteilen zu Großhandelspreisen
- Zuverlässigkeit des Produkts, unterstützt durch die Meinungen zahlreicher Kunden (die Möglichkeit, Referenzen und die Möglichkeit des direkten Kontakts zu präsentieren, kaufen Sie keine Katze in einer Tüte)
- die Möglichkeit der Verlängerung der Garantie, in unserem Angebot bieten wir Service und Inspektion von Maschinen und lebenslangen technischen Support
- Produktsicherheit: Unsere Maschinen erfüllen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie und der polnischen Normen, sind mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet

zusätzlich:
- die Möglichkeit, einen Anhänger für den Transport von Zubehör und Maschinen zu bestellen - Kategorie "B"
- Installation eines Abschlepphakens für einen Minilader
- die Möglichkeit zu bohren
- die Möglichkeit, einen hydraulischen Pflug zu machen
- die Möglichkeit, Steckdosen für Paletten herzustellen
- die Möglichkeit, einen Eimer mit der so genannten "Krokodil" (Greifer für Gülle, Silagegreifer)
- Möglichkeit, einen Eimer mit einem Greifer zu machen
- Die Fähigkeit, einen kleinen Stiefel zu machen
- Möglichkeit, einen Eimer für das Projekt des Kunden zu machen
- Wir stellen ein CE-Konformitätszertifikat aus
- Leasing-Option

Wir sind offen und flexibel. Wenn Konstruktionsänderungen erforderlich sind, sind wir gerne bereit, die Maschine so zu konzipieren, dass sie den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht.
Dane podstawowe:
- silnik: benzynowy Briggs&Stratton
- rok produkcji: 2023
- masa całkowita: 795 kg
- szerokość: 89 cm
- wysokość podnoszenia ramienia: 192 cm
- udźwig przy optymalnej pracy: 350 kg
- maksymalny udźwig: 400 kg
- rozrusznik: posiada

Wyposażenie standardowe miniładowarki obejmuje:
- miernik poziomu oleju hydraulicznego
- wyłącznik masy
- licznik motogodzin
- sygnał dźwiękowy
- szybkozłącze
- monometr (umożliwia kontrolę ciśnienia hydraulicznego)
- filtr płynu hydraulicznego
- regulowane siedzenie
- gaz ręczny
- regulację prędkości obrotów, umiejscowioną przy siedzeniu kierowcy
- sworznie chromowane
- łyżkę standardową

Oferowany produkt Miniładowarka TUR Poland jest niezastąpionym sprzętem między innymi do robót:
rolniczych, wodno - kanalizacyjnych, kształtowania terenu, ogólnobudowlanych.

W swojej bazie klientów mamy zadowolonych rolników.


Główne walory naszej miniładowarki:
- kompaktowa konstrukcja oraz wysoka moc, ciśnienie w układzie hydraulicznym to aż 200 bar
- węże hydrauliczne wytrzymujące pracę przy ciśnieniu 350 bar
- wszystkie połączenia ślizgowe są tulejowane oraz smarowane, zapewnia to długoletnią pracę maszyny oraz w przypadku zużycia wymianę spracowanych połączeń na nowe
- ekonomiczny silnik, spalanie około 2,5 - 3,5 l/h, w zależności od typu wykonywanych prac
- cała konstrukcja malowana proszkowo, zakonserwowana na lata
- możliwość wyposażenia miniładowarki w oświetlenie Led oraz zadaszenie
- miniładowarka wyposażona jest w szybkozłączki
- nisko umieszczony środek ciężkości zapewnia wyjątkowo stabilną pracę, biorąc pod uwagę małe gabaryty maszyny
- maszyna sprawdzona zarówno na rynku polskim jak i niemieckim, węgierskim, czeskim i słowackim

Zapewniamy:
- doradztwo w zakresie projektowym maszyn od podstaw oraz indywidualne podejście do klienta
- stały kontakt z klientem
- dostęp do wszystkich części eksploatacyjnych w hurtowych cenach
- niezawodność produktu poparta opiniami licznych klientów (możliwość przedstawienia referencji jak i możliwość bezpośredniego kontaktu, nie kupujesz kota w worku)
- możliwość przedłużenia gwarancji, w swojej ofercie świadczymy serwis i przegląd maszyn oraz dożywotne wsparcie techniczne
- bezpieczeństwo produktów: nasze maszyny spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej oraz polskich norm, są oznaczone znakiem CE

Dodatkowo:
- montaż haku holowniczego do miniładowarki
- możliwość wykonania wiertnicy
- możliwość wykonania pługu hydraulicznego
- możliwość wykonania wydeł do palet
- możliwość wykonania łyżki tzw. "krokodyl" (chwytak do obornika, chwytak do kiszonki)
- możliwość wykonania łyżki z chwytakiem zębowym
- możliwość wykonania małego bagażnika
- możliwość wykonania łyżki pod projekt klienta
- wystawiamy certyfikat zgodności CE
- możliwość leasingu
Základné údaje:
- motor: LIFAN benzín 13 KM 390
- rok výroby: 2019
- celková hmotnosť: 720 kg
- šírka: 79 cm alebo 89 cm
- výška zdvihu ramena: 192 cm
- zdvíhacia kapacita s optimálnou prácou: 350 kg
- maximálna nosnosť: 450 kg
- štartér: má

Štandardné vybavenie pre šmykľavce zahŕňa:
- hladinomer hydraulického oleja
- zemný spínač
- hodinový merač
- zvukový signál
- rýchly konektor
- monometer (umožňuje ovládanie hydraulického tlaku)
- filter hydraulickej kvapaliny
- nastaviteľné sedadlo
- ručný plyn
- ovládanie rýchlosti, ktoré sa nachádza na sedadle vodiča
- chrómované kolíky
- štandardný vedierko

Ponúkaný produkt Šmykom riadený nakladač TUR Poľsko je nenahraditeľným vybavením okrem iného aj pre prácu:
poľnohospodárstvo, voda a kanalizácia, zemné práce, všeobecná výstavba.

V našej zákazníckej základni sme spokojní s poľnohospodárom.

Predaj zahŕňa aj mini rýpadlo V122 (s otočným ramenom) a V360 (otočné).

Hlavné výhody nášho mini nakladača:
- kompaktný dizajn a vysoký výkon, tlak v hydraulickom systéme je až 200 barov
- hydraulické hadice, ktoré odoláva tlaku 350 barov
- všetky klzné kĺby sú utesnené a namazané, čo zabezpečuje dlhodobú prevádzku stroja av prípade opotrebovania, opotrebovanie opotrebovaných spojov novými
- ekonomický motor, ktorý spaľuje približne 2,5 - 3,5 l / h, v závislosti od typu vykonanej práce
- celá konštrukcia je práškovo lakovaná, zachovaná po celé roky
- možnosť vybavenia miniatúry s LED osvetlením a zastrešením
- kormidlové zariadenie je vybavené rýchlymi spojkami
- nízke ťažisko zaisťuje mimoriadne stabilnú prevádzku, berúc do úvahy malé rozmery stroja
- stroj bol testovaný na poľskom, nemeckom, maďarskom, českom a slovenskom trhu

zabezpečujeme:
- poradenstvo v oblasti projektovania strojov od začiatku a individuálneho prístupu k zákazníkovi
- stály kontakt s klientom
- prístup ku všetkým spotrebným dielom za veľkoobchodné ceny
- spoľahlivosť produktu podporovaná názormi mnohých zákazníkov (príležitosť prezentovať referencie a možnosť priameho kontaktu, nekupujte mačku v taške)
- možnosť rozšírenia záruky, v našej ponuke zabezpečujeme servis a kontrolu strojov a celoživotnú technickú podporu
- bezpečnosť výrobku: naše stroje spĺňajú požiadavky smernice o strojových zariadeniach a poľských štandardov, sú označené značkou CE

ďalej:
- možnosť montáže motora Honda GX 390 a motora s výkonom 15 kM Pb
- možnosť objednať príves na prepravu príslušenstva a strojov - kategória "B"
- inštalácia vlečného háku pre mini nakladač
- možnosť vŕtania
- možnosť výroby hydraulického pluhu
- možnosť vybudovania predajných miest pre palety
- možnosť vytvoriť vedro z tzv "krokodíl" (uchopovač pre hnoj, silážny uchopovač)
- možnosť vyrobiť vedro s uchopovačom
- schopnosť vytvoriť malú obuv
- možnosť vytvoriť vedro pre projekt klienta
- vydávame certifikát o zhode CE
- možnosť lízingu

Sme otvorení a flexibilní, ak sú potrebné zmeny dizajnu, budeme radi navrhovať stroj tak, aby vyhovoval potrebám vášho podnikania.

Sme radi, že na vaše otázky odpoviete telefonicky (show contacts) a pozývame vás na bezplatnú prezentáciu v sídle našej spoločnosti vo Vroclave, počas ktorého sú prezentované možnosti stroja v teréne.

Ste zaneprázdnení a nemáte čas navštíviť vo Vroclave? Sme schopní zorganizovať prezentáciu s vami alebo s našimi starými zákazníkmi, ktorí žijú vo vašej oblasti.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads